Премини към основното съдържание

Изх. № 24-29392-25.11.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ИЛИАНА КОЛЕВА ЙОНКОВА УЛ.ГРАФ ИГНАТИЕВ 53 ВХ.Б ЕТ.2 АП.26 ГР.СОФИЯ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-500748-27.10.2020 г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от Мария Тенева Колева, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с.Сърнево, общ.Раднево, обл.Стара Загора, включващ делба на поземлен имот с идентификатор 70586.76.9. 
            Със заявление с вх. № 01-547879-23.11.2020г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от  Мария Тенева Колева, е предоставен Договор за доброволна делба ,вписан в Служба по вписванията гр.Раднево под № 18/13.11.2020 г.,том III, р.1915, д.887.
     На основание чл. 53а, т. 2 от ЗКИР одобрената кадастрална карта и регистри на с. Сърнево, общ.Раднево, обл.Стара Загора е изменена за имот с идентификатор 70586.76.9. Изменението се състои в заличаване на поземлен имот с идентификатор 70586.76.9 и нанасяне на поземлени имоти с новоопределени идентификатори 70586.76.408 и 70586.76.409 в резултат на извършената делба. За исканото изменение са предоставени документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016г. на МРРБ и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР.
Данните в одобрената ККР са актуализирани на 25.11.2020г.    

                                       Началник на СГКК – гр. СТАРА ЗАГОРА: ...................................
        / инж.  Дияна Балева/

ДА

Дата на залепване на таблото в СГКК: 08.01.2021 г.
 

slogan bg