Премини към основното съдържание

Изх. № 24-28598-18.11.2020

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.                                                                        № 01-259057-22.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-9027-28.09.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на          гр. Петрич, общ. Петрич, състоящо се в коригиране границата на сграда с идентификатор 56126.600.264.2 в поземлен имот с идентификатор 56126.600.264.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед                                                         № 18-9027-28.09.2020г. на Началника на СГКК – Благоевград.
    
Приложение:   Заповед № 18-9027-28.09.2020г. на Началника на СГКК- Благоевград.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 18.11.2020г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 03.12.2020г.

ЗА НАЧАЛНИК :
ГЛ. ЕКСПЕРТ „АО“- ИНЖ. СВЕТЛА БАЧЕВА
 /упълномощена със Заповед № 18-10647-04.11.2020г. на 
 Началника на СГКК Благоевград/
 

slogan bg