Премини към основното съдържание

Изх. № 24-268-05.01.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
СОФИЯ ГЕОРГИЕВА МИЧЕВА СИЛВИЯ ИВАНОВА МИЧЕВА-ДИМИТРОВА ИРЕНА ИВАНОВА БЕРНЩАЙН
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.  № 01-362789-13.08.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10482-02.11.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сандански, общ. Сандански, състоящо се в коригиране границата на поземлен имот с идентификатор 65334.206.138 и се обособява нов поземлен имот с идентификатор 65334.206.136. 
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10482-02.11.2020г. на Началника на СГКК – Благоевград.
    
Приложение:   Заповед № 18-10482-02.11.2020г. на Началника на СГКК- Благоевград.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 05.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 20.01.2020г.

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК-БЛАГОЕВГРАД                                                       
 ГЛ. ЕКСПЕРТ „АО“- ИНЖ. СВЕТЛА БАЧЕВА
 /упълномощена със Заповед № 18-10647-04.11.2020г. на 
 Началника на СГКК Благоевград/
 

slogan bg