Премини към основното съдържание

Изх. № 24-25777-21.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ВАЛЕНТИНА ЛОВДЖИЕВА ГР. СОФИЯ ЖК „МЛАДОСТ 1“ БЛ.67 ВХ.5 АП.117 РОСИЦА СТОЙНЕВА ГР. СОФИЯ ЖК „МЛАДОСТ 4“ БЛ.467 ВХ.2 АП.45
Подразделения

   На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53, ал. 1, т. 2 от  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-398298-02.09.2020г. от Владимир Стоянов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.230.1.10, адрес гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №5 вх.Б ет.1 ап.5.
Изменението се изразява в записване в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на Владимир Атанасов  Стоянов с документ за собственост Договор за делба №136 от 30.12.1994г., издаден от Районен съд Търговище, том IV, рег. 2586 и заличаване на Ванина Стефанова Атанасова и Росица Стефанова Стойнева с документ за собственост Нотариален акт №78 от 09.08.1991г.
Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.
         В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

                                               Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 12.11.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 03.12.2020г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg