Премини към основното съдържание

Изх. № 24-255-05.01.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
НАДЯ СТОЙКОВА СТОЕВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.                                                                        № 01-420216-15.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-11165-17.11.2020г. на Гл. експерт „АО“ инж. Светла Бачева /упълномощена със Заповед № 18-10647-04.11.2020г. на Началника на СГКК Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сандански, общ. Сандански, състоящо се в коригиране формата на самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.765.1.1 и допълване на нов самостоятеленх обект с идентификатор 65334.300.765.1.8.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11165-17.11.2020г. на Гл. експерт „АО“ инж. Светла Бачева /упълномощена със Заповед № 18-10647-04.11.2020г. на Началника на СГКК Благоевград.
    
Приложение:   Заповед 18-11165-17.11.2020г. на Гл. експерт „АО“ инж. Светла Бачева /упълномощена със Заповед № 18-10647-04.11.2020г. на Началника на СГКК Благоевград.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 05.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 20.01.2021г.

ЗА НАЧАЛНИК :
ГЛ. ЕКСПЕРТ „АО“- ИНЖ. СВЕТЛА БАЧЕВА
 /упълномощена със Заповед № 18-10647-04.11.2020г. на 
 Началника на СГКК Благоевград/
 

slogan bg