Премини към основното съдържание

Изх. № 24-2518-27.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
МИХАЕЛА МАРИНОВА ГР. ШУМЕН УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ №70 ВХ.3 ЕТ.8 АП.70
Подразделения

   На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53, ал. 1, т. 2 от  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-543151-19.11.2020г. от Валентин Иларионов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с 73626.506.2.1.43, адрес гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №85 вх.Ж ет.2 ап.4.
Изменението се изразява в записване в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на Валентин Илиев Иларионов с документ за собственост Нотариален акт №4 от 10.01.1982г., издаден от Районен съд Търговище, том I, дело 8 и заличаване на Валентин Илиев Иларионов с документ за собственост Нотариален акт №4 от 10.01.1982г, Милчо Панайотов Василев и Марияна Иванова Кирова с документ за собственост Договор за делба №879 от 28.11.1990г.
Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

          Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 22.02.2021г.

Дата на сваляне от таблото: 08.03.2021г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО

slogan bg