Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24978-14.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК на адрес: гр. Ямбол ул.“Безмерско шосе“
Подразделения

          На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК и чл. 53, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. № 09-123285/12.10.2020г. по писмо с изх. №2801-21967/07.10.2020г. от Община Ямбол, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.511.61 , с адрес: гр. Ямбол, ул. „Безмерско шосе“, състоящо се във вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ-АЧОС №70 вх. рег. №5164, том 17 от 30.09.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.           

             Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

  Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 15.10.2020г.
  Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 30.10.2020г.
                                                           

          
                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - Ямбол:  ..................... 

                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/
 

slogan bg