Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24936-14.10.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК на ПИ с адрес: гр. Ямбол, ул. “Безмерско шосе”
Подразделения

          На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-123196/12.10.2020г. по писмо с изх. №2801-21967/07.10.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.511.64, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Безмерско шосе“, състоящо се във вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ-АЧОС №68, вх. рег. №5167, том 17 от 30.09.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.  
      
          Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК пред Административен съд Ямбол чрез СГКК – Ямбол.

         Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:    14.10.2020г.
         Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 28.10.2020г. 
                                        

                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК –Ямбол:....................... 
МД
                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/
 

slogan bg