Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24851-14.10.2020

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
БОРИСЛАВ МАЛИНОВ КЬОСЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-150186-03.04.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-7921-25.08.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на  с. Падеш, общ. Благоевград, състоящо се в коригиране границите на поземлени имоти с идентиифкатори 55107.22.30 и 55107.22.31 и обособяване на два нови поземлени имоти с идентификатори 55107.22.70 и 55107.22.71 и  допълване на сграда с идентификатор 55107.22.70.1 в поземлен имот с идентификатор 55107.22.70.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7921-25.08.2020г. на Началника на СГКК – Благоевград.
    
Приложение:   Заповед № 18-7921-25.08.2020г. на Началника на СГКК- Благоевград.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 14.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 29.10.2020г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg