Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24756-13.10.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
До: Наследници на Василка Иванова Граматикова и Янка Георгиева Тингева: НИКОЛАЙ МИТРЕВ ТИНГЕВ п.к. 1000 гр. София До: Наследници на Яна Стоянова Черкезова: ИЛИЯ ИВАНОВ ЧЕРКЕЗОВ п.к. 8000 гр. Бургас
Подразделения

          На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег.№01-281321/02.07.2020г. от Весела Митрева Тингева-наследник на Василка Иванова Граматикова чрез Елена Иванова Дженкова, редовно упълномощена, подадено на основание чл.51, ал.1 от ЗКИР, е извършено изменение на КРНИ на гр.Елхово за поземлен имот с идентификатор 27382.500.2014, с адрес: гр.Елхово, ул.„Ангел Кънчев“, 27382.500.2015, с адрес: гр.Елхово, ул.„Ангел Кънчев“ №10 и 27382.500.2016, с адрес: гр.Елхово, ул.„Ангел Кънчев“ №8.
      Към Заявлението са представени следните документи за собственост:
-Нот. акт №26, том I, дело №41 от 10.02.1972г. на ЕРС, легитимиращ Яна Стоянова Черкезова, Василка Иванова Граматикова, Стоянка Иванова Делчева, Николина Иванова Добринова и Мария Иванова Тончева като собственици на празно дворно място от 480 кв.м., представляващо от имот пл. №2014 в кв.77 по РП на гр. Елхово.
-Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС, легитимиращ Яна Стоянова Черкезова, Василка Иванова Граматикова, Стоянка Иванова Делчева, Николина Иванова Добринова и Мария Иванова Тончева като собственици на 101 кв.м. от имот пл. № 2015 в кв. 77 по РП на гр. Елхово и на 100 кв.м. от имот пл. №2016 в кв.77 по РП на гр. Елхово.
-Нот. акт №50, том II, дело 585, рег.370 от 20.05.1975г. на ЕРС, легитимиращ Янка Георгиева Тингева като собственик на 192/480 ид. части от имот пл. №2014 в кв.77 по РП на гр. Елхово.
   Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица по преписката, а именно: лицата записани в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственици на имотите и техните наследници на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-15705/07.07.2020г., изх. №24-17725/25.07.2020г., изх. №24-18477/04.08.2020г. уведомление на основание чл.61, ал.3 от АПК с изх. №24-20730/28.08.2020г.
          В законоустановения срок заинтересованото лице Стойка Христова Колева  с вх. рег. №05-9030/04.08.2020г. представи Нотариален акт №120, том I, дело 228, рег.299 от 14.09.1977г. на ЕРС от който е видно, че Кръстю Илиев Колев и Стойка Христова Колева са придобили дворно място 460/1125 ид. части, съставляващо част от парцел IV-2014, 2015, 2016. Другите заинтересовани лица не взеха отношение.
          СГКК-Ямбол извърши и служебна проверка по случая, като провери наличните в кадастралното досие документи за собственост.

    С оглед събраните документи и данни е налице грешка в записаното в КРНИ относно собствеността поземлен имот с идентификатор 27382.500.2014, с адрес: гр. Елхово, ул.„Ангел Кънчев“, 27382.500.2015, с адрес: гр.Елхово, ул.„Ангел Кънчев“ №10 и 27382.500.2016, с адрес: гр.Елхово, ул.„Ангел Кънчев“ №8. В случая е налице основанието по чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР за изменение на КРНИ относно тези имоти. Несъответствието следва да бъде поправено с допълване на лицата, които притежават документи за собственост, но не са записани в КРНИ като собственици, както следва:
      I.Поземлен имот с идентификатор 27382.500.2014/идентичен с имот пл. №2014, в кв.77/:
      Данни преди промяната:
1. Стоянка Иванова Делчева с Нот. акт №26, том I, дело №41 от 10.02.1972г. на ЕРС
2. Мария Иванова Тончева с Нот. акт №26, том I, дело №41 от 10.02.1972г. на ЕРС
3. Янка Георгиева Тингева с Нот. акт №130, том II, дело №585 от 20.05.1975г. на ЕРС
Данни след промяната:
1. Стоянка Иванова Делчева с Нот. акт №26, том I, дело №41 от 10.02.1972г. на ЕРС
2. Николина Иванова Добринова с Нот. акт №26, том I, дело №41 от 10.02.1972г. на ЕРС
3. Мария Иванова Тончева с Нот. акт №26, том I, дело №41 от 10.02.1972г. на ЕРС
4. Янка Георгиева Тингева с Нот. акт №50, том II, дело №585, рег. 370 от 20.05.1975г. на ЕРС
5. Кръстю Илиев Колев с Нот. акт №120, том I, дело №228, рег.299 от 14.09.1977г. на ЕРС
6. Стойка Христова Колева с Нот. акт №120, том I, дело №228, рег.299 от 14.09.1977г. на ЕРС
II.Поземлен имот с идентификатор 27382.500.2015/идентичен с имот пл. №2015, в кв.77/:
Данни преди промяната:
1.Вангела Петрова Иванова с Нот. акт №71, том I, дело 132, рег.89 от 24.02.1975 на ЕРС
Данни след промяната:
1.Яна Стоянова Черкезова с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
2.Василка Иванова Граматикова с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
3. Стоянка Иванова Делчева с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
4. Николина Иванова Добринова с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
5. Мария Иванова Тончева с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
6. Вангела Петрова Иванова с Нот. акт №71 том I, дело 132, рег.89  от 24.02.1975г. на ЕРС
7. Кръстю Илиев Колев с Нот. акт №120, том I, дело №228, рег.299 от 14.09.1977г. на ЕРС
8. Стойка Христова Колева с Нот. акт №120, том I, дело №228, рег.299 от 14.09.1977г. на ЕРС
III.Поземлен имот с идентификатор 27382.500.2016/идентичин с имот пл. №2016 в кв.77/:
Данни преди промяната:
1. Стойка Христова Колева с Нот. акт №120, том I, дело №228, рег.299 от 14.09.1977г. на ЕРС
2. Кръстю Илиев Колев с Нот. акт №120, том I, дело №228, рег.299 от 14.09.1977г. на ЕРС
Данни след промяната:
1.Яна Стоянова Черкезова с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
2.Василка Иванова Граматикова с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
3. Стоянка Иванова Делчева с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
4. Николина Иванова Добринова с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
5. Мария Иванова Тончева с Нот. акт №42, том I, дело №42 от 20.02.1973г. на ЕРС
6. Кръстю Илиев Колев с Нот. акт №120, том I, дело №228, рег.299 от 14.09.1977г. на ЕРС
7. Стойка Христова Колева с Нот. акт №120, том I, дело №228, рег.299 от 14.09.1977г. на ЕРС, с цел актуализиране на КККР на гр.Елхово.

             Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Елхово чрез СГКК - Ямбол.                                                           
          
         
         Изменението засяга имоти с идентификатори: 27382.500.2014, 27382.500.2015 и 27382.500.2016, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - Ямбол:  ..................... 
                                                                                                                             /инж. Р. Христова/
                                                                                          
МД

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница АГКК:13.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 27.10.2020г.
 

slogan bg