Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24657-12.10.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
КОЛЬО ДИМИТРОВ МИТЕВ п.к. 8600 гр. Ямбол
ХРИСТИНА КОЛЕВА МИТЕВА п.к. 8600 гр. Ямбол
ЕЛЕНА ХРИСТОВА МИТЕВА п.к. 8600 гр. Ямбол
Подразделения

          На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. № 09-111897/14.09.2020г. по писмо с изх. №2801-19352/10.09.2020г. от Община Ямбол, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.549.13, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Шести септември“ №24, състоящо се във вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ-АЧОС №46, вх. рег. №4582, том 15 от 02.09.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

             Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.                                                           

          Изменението засяга поземлен имот с идентификатор:87374.549.13, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - Ямбол:  ..................... 

                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/
МД

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница АГКК:12.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 26.10.2020г.
 

slogan bg