Премини към основното съдържание

Изх. № 24-2415-26.01.2021г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: ФАТМЕ ХАСАН КАРАГЬОЗ ЮСЕИН АХМЕД АЛИ АЗИМЕ МУСТАФА АРИФ ИБРЯМ МУСТАФА КАРАГЬОЗ НЕФИЗЕ МУСТАФА КАРАГЬОЗ
Подразделения

Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Хасково, в изпълнение изискването на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомява, че на основание чл.52, ал.2, чл.53, ал.1, т.1 и чл.53а от Закона за кадастъра и имотния регистър е извършено изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково по заявление вх.№ 01-486386-20.10.2020 г. относно сграда с идентификатор 77195.726.5.1 (гр.Хасково ул. „Ястреб“ №4), като са нанесени в КК самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 77195.726.5.1.1 на ет.1 и 77195.726.5.1.2 на ет.2 с представен с вх.№ 05-15981-22.12.2020г. и записан в Кадастралния регистър на недвижимите имоти собственик: ЗЮМБЮЛ МЕХМЕД КАРАГЬОЗ съгласно Нотариален акт № 66 том 22 рег. 6751 дело 3481 от 18.12.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Хасково.

          Началник на Службата по геодезия, 
                  картография и кадастър  гр. ХАСКОВО:
                                      .......................................................
                                                                                                            /инж. Валентина Трайкова/

Дата на поставяне на таблото в СГКК Хасково и публикуване на ел. страница на АГКК: 23.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото в СГКК Хасково и ел. страница на АГКК: 04.03.2021г.
 

slogan bg