Премини към основното съдържание

Изх. № 24-2288-25.01.2021г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО КРАСИМИРА СТАЙКОВА КОЙЧЕВА УЛ. КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА”” 24 ЕТ.7 АП.47 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-517721-05.11.2020 г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от Къньо Цанев Кънев, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с.Сърнево, общ.Раднево, обл.Стара Загора, включващ делба на поземлен имот с идентификатор 70586.13.9. 
            Със заявление с вх. № 01-33969-22.01.2021г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от  „КМК“ООД, е предоставен Договор за доброволна делба ,вписан в Служба по вписванията гр.Раднево под № 121/22.12.2020 г.,том III, р.2204, д.1026.
     На основание чл. 53а, т. 2 от ЗКИР одобрената кадастрална карта и регистри на с. Сърнево, общ.Раднево, обл.Стара Загора е изменена за имот с идентификатор 70586.13.9. Изменението се състои в заличаване на поземлен имот с идентификатор 70586.13.9 и нанасяне на поземлени имоти с новоопределени идентификатори 70586.13.462 и 70586.13.463 в резултат на извършената делба. За исканото изменение са предоставени документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба №  РД-02-20-5-15.12.2016г. на МРРБ и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР.
Данните в одобрената ККР са актуализирани на 25.01.2021г.    

                                       Началник на СГКК – гр. СТАРА ЗАГОРА: ...................................
        / инж.  Дияна Балева/

ДА

Дата на залепване на таблото в СГКК: 23.02.2021 г.
 

slogan bg