Премини към основното съдържание

Изх. № 24-22708-23.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО „МИХС – ГРУП“ ЕООД УЛ. „ЛЮЛЯКОВА ГРАДИНА“ № 23 ГР. КАЗАНЛЪК
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че със Заявление с вх. № 01-409003-09.09.2020 г. на СГКК - Стара Загора, подадено от Петя Стефанова Байкова, са предоставени материали и данни за изпълнение на чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР. 
Одобрената кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък е изменена за имот с идентификатор 35167.504.1507. Изменението се състои в нанасяне на новоизградена сграда с идентификатор 35167.504.1507.1 и самостоятелни обекти в нея. За нанасяне на новите обекти на кадастъра са предоставени документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016 г. на МРРБ и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР, Разрешение за строеж № 19-47/24.01.2019 г., влязло в сила на 15.02.2019 г., Акт (Образец 14) за приемане на конструкцията от 02.04.2020 г. и Удостоверение № 322/27.07.2020 г., издадено от Община Казанлък.
Данните в одобрената ККР са актуализирани на 23.09.2020 г.

Началник на СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА: …………………
(инж. Дияна Балева)

ВИ

Дата на залепване на таблото в СГКК: 08.01.2021 г.
 

slogan bg