Премини към основното съдържание

Изх. № 24-22353-17.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ЙОВЧЕВ
ГР. ЕЛЕНА
УЛ. „КИЛЪЖЕВЦИ“ №10
Подразделения

Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-8736-17.09.2020 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 69136.207.5,  находящ се в с. Старчище, община Антоново, обл. Търговище.
На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване. 
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с приетите кадастрална карта и кадастрални регистри

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 13.10.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 27.10.2020г.

Длъжностно лице: Снежана Георгиева – гл.спец. АО
 

slogan bg