Премини към основното съдържание

Изх. № 24-21649-09.09.2020

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
гр. София, ул. „Незабравка“ №23, вх. Б, ет.1, ап.4

Подразделения

Със заявление вх. № 01-364160/14.08.2020г., подадено от Росица Милчева Колева е заявена промяна на данните в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-1/07.01.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК по отношение на ПИ с идентификатор 68850.509.4500 и сграда с идентификатор 68850.509.4500.3. Искането е обосновано с два нотариални акта, а именно Нотариален акт, вписан в СлВп Стара Загора с  № 129, том XVIII, нот. дело 3184/2020г., вх. рег. № 6247/16.07.2020г. и Нотариален акт, вписан в СлВп Стара Загора с  № 131, том XVIII, нот. дело 3186/2020г., вх. рег. № 6247/16.07.2020г.
От представените по административната преписка и налични в досието на имота документи за собственост безспорно се установява наличие на противопоставими права на собственост между заявителите и вписаните в КР лица Радостина Атанасова Кацарова и Иван Неделчев Германов: 
Иван Неделчев Германов е вписан като собственик /без данни за идеалните части/ за ПИ 68850.509.4500, въз основа на Нотариален акт № 182, том II, дело  945/03.09.1960г. 
Радостина Атанасова Кацарова е вписана като собственик на ¼ идеална част за ПИ 68850.509.4500 и като собственик за сграда ПИ 68850.509.4500.3 (без данни за идеалните части), въз основа на Нотариален акт № 167, том V, дело 2214/1984г. на Районен съд Стара Загора.
Всяко от посочените лица се легитимира като собственик с надлежен титул за собственост – нотариален акт, поради което същите следва да останат вписани на това основание в кадастралния регистър.
Представените от заявителката два нотариални акта, с които на основание обстоятелствена проверка е констатирано принадлежност на право на собственост за ПИ 68850.509.4500 и сграда ПИ 68850.509.4500.3, също представляват надлежен титул на собственост и удостоверените с тях вещни права и техните носители подлежат на отразяване в кадастралния регистър. Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал.1, т.5, вр. ал.2 от ЗКИР, всеки един от представените от заявителката два нотариални акта, вписани  в службата по вписванията е основание за вписване в кадастралния регистър на удостовереното с тях право на собственост и неговия носител.

Съгласно на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР при наличие на противопоставими права на собственост на повече от едно лице по отношение на един и същ имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи. Посочената правна норма не прави разграничение за начина на придобиване на право на собственост, чрез сделка или по обстоятелствена проверка. Следователно представянето на нотариален акт, издаден въз основа на обстоятелствена проверка не е основание от кадастралния регистър да бъдат заличавани вписани по – рано лица. Спорът между тях и лицата, посочени като собственици в констативния нотариален акт, на кого действително принадлежи правото на собственост следва да бъде отнесен за разрешаване пред гражданския съд. 
Поради горeизложеното и на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА е вписана в кадастралния регистър като собственик на: 
 ¾ от ¼ идеални части от ПИ 68850.509.4500 и на ¾ от ½ идеална част от сграда 68850.509.4500.3, въз основа на Нотариален акт, вписан в Служба по вписвания Стара Загора с № 129, том XVIII, нот. дело 3184/2020г., вх. рег. № 6247/16.07.2020г.  
¾ от ½ идеални части от ПИ 68850.509.4500  и на ¾ от сграда 68850.509.4500.3, въз основа на Нотариален акт, вписан в Служба по вписвания Стара Загора с № 131, том XVIII, нот. дело 3186/2020г., вх. рег. № 6247/16.07.2020г.
РОСИЦА МИЛЧЕВА КОЛЕВА е вписана в кадастралния регистър като собственик на: 
¼ от ¼ идеални части от ПИ 68850.509.4500 и на ¼ от ½ идеална част от сграда 68850.509.4500.3, въз основа на Нотариален акт, вписан в Служба по вписвания Стара Загора с № 129, том XVIII, нот. дело 3184/2020г., вх. рег. № 6247/16.07.2020г.  
¼ от ½ идеални части от ПИ 68850.509.4500  и на ¼ от сграда 68850.509.4500.3, въз основа на Нотариален акт, вписан в Служба по вписвания Стара Загора с № 131, том XVIII, нот. дело 3186/2020г., вх. рег. № 6247/16.07.2020г.

С настоящото, на основание чл. 53, ал. 3 от ЗКИР Ви уведомявам за извършената по заявление вх. № 01-364160/14.08.2020г. на СГКК - Стара Загора промяна на данните в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Стара Загора ПИ с идентификатор 68850.509.4500 и сграда с идентификатор 68850.509.4500.3.

Данните в одобрената ККР са актуализирани на 10.09.2020г.    

    Началник на СГКК – гр. СТАРА ЗАГОРА:...............
        /инж. Дияна Балева/

ВИ

Дата на залепване на таблото в СГКК: 12.10.2020 г.
 

slogan bg