Премини към основното съдържание

Изх. № 24-21331-04.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО РУМЯНКА БОРИСОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.53 ЕТ.11 АП.63 ЙОРДАН ПЕТРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.53 ЕТ.11 АП.63 ЙОРДАН КОЛЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.53 ЕТ.10 АП.57 НАТАЛИЯ КОЛЕВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.53 ЕТ.10 АП.57
Подразделения

   На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53, ал. 1, т. 2 от  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-290696-08.07.2020г. от Румянка Борисова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.508.75.1.60, адрес гр. Търговище, кв. „Запад“ бл.53, ет. 11, ап. 63.
Изменението се изразява в записване в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на Йордан Георгиев Петров и Румянка Борисова Петрова с документ за собственост Договор №57 от 15.01.1998г., издаден от Районен съд Търговище, том I, рег. 166 и заличаване на Йордан Тодоров Колев и Наталия Алексеевна Колева без документ за собственост.
Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

                                              Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 06.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото: 20.10.2020г.
Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg