Премини към основното съдържание

Изх. № 24-21330-04.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.33 ВХ.А ЕТ.6АП.17 ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.54 ЕТ.12 АП.69 АСЯ КРЪСТЕВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.28 ЕТ.8 АП.33
Подразделения

   На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53, ал. 1, т. 2 от  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-285447-06.07.2020г. от Зюлкюф Хюсеин до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.508.54.4.7, адрес гр. Търговище, кв. „Запад“ бл.28, ет. 2, ап. 4.
Изменението се изразява в записване в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на Зюлкюф Мехмед Хюсеин с документ за собственост Нотариален акт №168 от 24.09.2004г., издаден от Районен съд Търговище, том XII, дело 2597, рег. 4514 и заличаване на Иванка Димитрова Тотева с документ за собственост Договор №29 от 09.01.1998г.
Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

                                              Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 06.10.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 20.10.2020г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg