Премини към основното съдържание

Изх. № 24-21329-04.09.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО МАРУСЯ ТОНКОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №19 ЕТ.2 МИРОСЛАВ РУСЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №19 ЕТ.3
Подразделения

      На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53, ал. 1, т. 2 от  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-286476-06.07.2020г. от Румен Русев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.506.460.2, адрес гр. Търговище, ул. „Христо Ботев“ №19.
Изменението се изразява в записване в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на наследници на Стефан Русев Станков с документ за собственост Договор за делба №243 от 14.11.1994г., издаден от Районен съд Търговище, том III, рег. 2274 и заличаване на Стефан Русев Станков с документ за собственост Нотариален акт №175 от 16.06.1990г., Тодорка Тодорова Станкова с документ за собственост Нотариален акт №175 от 16.06.1990г., Маруся Иванова Тонкова с документ за собственост Нотариален акт №84 от 29.09.1993г., Румен Стефанов Русева с документ за собственост Нотариален акт №70 от 09.07.1993г. и Мирослав Спиридонов Русев с документ за собственост Нотариален акт №86 от 02.03.2001г.
Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

                                              Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 06.10.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 20.10.2020г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg