Премини към основното съдържание

Изх. № 24-20343-25.08.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО „БГ ГРУП“ ООД ГР. ПОПОВО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №182 ЕТ.3 АП.8
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), ), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53а, т.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. № 01-361906-13.08.2020г. от Община Попово до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 57649.503.2677 и 57649.503.2678, с адреси гр. Попово, бул. „Маджаров“.
Изменението се изразява в промяна границата между поземлени имоти с идентификатори 57649.503.2677 и 57649.503.2678.
Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 06.10.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 20.10.2020г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg