Премини към основното съдържание

Изх. № 22-64-17.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДО: ДЕСПА ЩЕРИОНОВА НЕДЯЛКОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-449955-01.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12255-14.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Поморие за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12255-14.12.2020 г. на началника на СГКК-Бургас и схемите-проекти към нея, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.
    Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 19.02.2021 г. 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg