Премини към основното съдържание

Изх. № 22-3-04.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ТАНЯ АЛЕКСИЕВА КИЧУКОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-266636-18.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9630-09.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Средец, община Средец, област Бургас, засягащо поземлени имоти с идентификатори 17974.238.2, 17974.109.24, 17974.112.1, 17974.111.23, 17974.111.22, 17974.111.19, 17974.111.18, 17974.111.15, 17974.111.14, 17974.111.13, 17974.111.8, 17974.111.4, 17974.110.9, 17974.110.5, 17974.110.4, 17974.109.654, 17974.109.653, 17974.109.34, 17974.109.29, 17974.109.28, 17974.109.27, 17974.109.26, 17974.109.22, 17974.109.21, 17974.109.20, 17974.109.19, 17974.109.17, 17974.23.917, 17974.23.3, 17974.23.2 и 17974.23.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9630-09.10.2020 г. на началника на СГКК - Бургас и скицата – проект към нея, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

    Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 5.1.2021 г. 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg