Премини към основното съдържание

изх. № 20-67118-12.10.2020

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДЕСИСЛАВА АЛБЕРТОВА РАЙНОВА
Подразделения

По повод на Ваше заявление с вх. № 01-398069-02.09.2020 год. Ви отговаряме следното:
Заявената от Вас услуга за нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 20242.500.1003.2 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20242.500.1003.1.1 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Дебелец, общ. Велико Търново със заповед № РД–18-702/11.10.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК може да бъде извършена, след като се проведе процедура по чл.51, ал.1, т.2 и чл.54, ал. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ по представени от Вас материали, регламентирани в чл. 75 от Наредба РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработени от правоспособно по ЗКИР лице.
Горната процедура се налага, тъй като при направената проверка се установи, че обекта, описан като „целия първи етаж“ в Нотариален акт № 125, т.12, вх. рег.№ 5954, дело № 2455 издаден на 12.07.2017 г. от Служба по вписванията гр. Велико Търново, обхваща  нанесените в кадастралната карта – жилищна сграда с идентификатор 20242.500.1003.2 и самостоятелен обект в сграда – жилище апартамент с идентификатор 20242.500.1003.1.1, и следва да се нанесе като един самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент в kадастралната карта на гр. Дебелец, общ. Велико Търново.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с настоящото писмо Ви уведомявам, че са налице недостатъци в подаденото от Вас заявление и в приложените към него документи, които може да отстраните в 14 - дневен срок от получаване на същото, като срокът за изпълнението на услугата спира да тече до отстраняване на недостатъците.    
Уведомявам Ви, че при неотстраняване на недостатъците на заявлението Ви в предоставения срок, административното производство /преписка/ в частта му за нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 20242.500.1003.2 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20242.500.1003.1.1 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, ще бъде прекратено и архивирано на основание чл. 19,  ал. 6, изр. първо от Наредба № PД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:13.10.2020 г.
Дата на сваляне от таблото и от електронната страницана на АГКК: 28.10.2020 г.

С уважение:

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър Велико Търново
 

slogan bg