Премини към основното съдържание

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 4 от 2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 25 от 2018 г., изм. ДВ, бр. 8 от 2019 г.)

Проектът на наредба е разработен във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР) (обн. ДВ, бр. 41 и бр. 44 от 2019 г.) и практиката по прилагането на действащата от 2017 г. до този момент наредба. Предвиждат се следните по - съществени промени:

- изискванията, които се прилагат за определяне на задължените лица, за чиято сметка се извършва отстраняването на грешката в кадастралната карта след одобряването ѝ;

- изискванията при отстраняване на несъответствията в контактната зона, получена при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, в резултат на обединяване на данните от източниците по чл. 36, ал. 1 от наредбата;

- начинът на уведомяване на заинтересованите лица при започване на производство за изменение при непълнота или грешка, или явна фактическа грешка, за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, се извършва чрез „Държавен вестник“.

– намалява се административната тежест за гражданите и бизнеса: не се издава документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра; проверката за нанесените новопостроени или преустроени сгради в кадастъра се извършва служебно от органите, въвеждащи сградите в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на кадастъра;

- въвежда се изискването - правоспособните лица по кадастър да подписват проектите за изменение с квалифициран електронен подпис;

-  премахва се изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи;

-  отпада възможността за определяне на площта на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура от правоспособно лице по ЗКИР, по реда на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, поради констатирана некоректна практика от правоспособните лица по кадастър по прилагане на изискването;

-  изменят се дефинираните допустими стойности за определяне на точността на нанесените поземлени имоти и сгради в кадастралната карта;

-  границите на поземлените имоти, които представляват обекти на пътната и жп инфраструктура, язовири, реки, промишлени обекти, да се определят чрез геодезически измервания в производството по създаване на кадастралната карта, само ако за тях не са предоставени данни, съдържащи се в източниците, посочени в чл. 41 от ЗКИР.

-  начинът на определяне на вида на етажа и площта на сградата, определена от границата ѝ в кадастралната карта, се уеднаквяват с правилата, въведени със Закона за устройство на територията;

-  прецизирани са изискванията за по - особените и специфични случаи, в които се извършват изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани с отразяване на граници, определени в подробен устройствен план и нанасяне на сграда в резултат на надстрояване, преустройство и др.

-  отпада изискването за предоставяне на данни от ведомства и общини само до СГКК по местонахождение на имота, за който се отнасят данните;

-  регламентират се изискванията, при които се изменят кадастралната карта и кадастралните регистри, за отразяване на нови или променени граници на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;

-  условията, при които се установява наличието на явна фактическа грешка и начина за нейното отстраняване, са уточнени и детайлно разписани.

- продължава се срокът за осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра, необходими за изпълнение на дейностите по § 15, ал. 1, до 31.12.2023 г.

 

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/

E-mail Виж имейла...

Дата на откриване: 25.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 26.4.2021 г.
Категория
Проекти на нормативни актове

slogan bg