Новини

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР в частта на преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно които до две години ще се достигне около 95 % покритие с КККР.

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на МС , изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.

Документи: 

ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

Приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра (обн. ДВ-брой: 80, от дата 11.10.2016 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-3  от 29 септември 2016 г.
за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра(обн. ДВ-брой: 80, от дата 11.10.2016 г.)
Раздел I
Общи положения

Проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначениe

В изпълнение на чл. 13, ал.4 от Закона за геодезията и картографията е изработен проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначениe, който е публикуван в раздел „Проекти на нормативни актове“ за обществена консултация с гражданите, юридическите лица и  геодезическата колегия.

Вижте повече