Новини

Обмяна на опит в областта на геодезията, картографията и кадастъра

Делегация на Българската Картографска Асоциация посети Република Корея за обмяна на опит с корейски държавни институции, работещи в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе представена от инж. Георги Гладков.

НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА-изм. и доп. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2019г

Документи: 

НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

В сила от 02.03.2001г.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ