Новини

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

С предлагания проект на наредба по чл. 6, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър се цели да се създаде работеща двустранна връзка и обмен на данни между кадастъра и имотния регистър. Проектът съдържа общите правила и принципи на двустранната връзка и обмена на данни между двете системи. Приемането на наредбата цели да създаде условия за:

Изчисляване на сроковете във връзка с отмяната на извънредното положение

  1. Указания за отстраняване на нередовности – ако съобщението е получено по време на извънредното положение или срокът за отстраняването им изтича по време на същото, следва да се изчака лицето да отстрани нередовностите до 13.06.2020 г. включително. В случай че указанията са изпълнени, преписката следва да се процедира без да се изчаква посочената по – горе дата. Този срок е конкретно определен.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 84 от 2008 г

Документи: 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 84 от 2008 г.)