Информация и форма на предоставената услуга № ККР 4

Версия за печатВерсия за печат

Назад към услугата

Целта на административната услуга е издаването на скица на поземлен имот или сграда, с която да се удостовери съществуването на недвижим имот в кадастъра. Скицата съдържа: границите на поземления имот (очертанието на сградата); идентификатора на имота - нов и стар; номера и датата на заповедта за одобряване на кадастралната карта и номера и датата на заповедта за последното изменение за поземления имот; адреса; площта на имота (застроената площ на сградата и брой на етажите); трайното предназначение и начина на трайно ползване (предназначението на сградата); идентификаторите на съседните поземлени имоти; данни за собственика/собствениците и съответните им идеални части; данни за документа (акта), от който лицето черпи правата си.

Срокът на валидност на скицата е 6 месеца.

Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подадава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени всички изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодния модул на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) при подаването на документите.

Началникът на СГКК резолира заявлението за изпълнение на услугата и го предава на служителя, който ще извърши услугата. Издава се скица на поземлен имот или сграда, която се предава на служител от приемната. Скицата се предава на собственика или на упълномощено от него лице, като това се отбелязва в регистъра за справки и услуги.

Ако заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя, или представените актове за собственост не са регистрирани в кадастралния регистър, или не е платена таксата и др.), СГКК уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в тридневен срок (чл.30, ал.2 от АПК). При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа, такса не се заплаща повторно.

Назад към услугата