5. Популяризиране дейността на Агенцията сред обществото.

Версия за печатВерсия за печат

В началото на 2010 г. беше разработена медийна стратегия на АГКК, в която са заложени принципите и целите при предтавянето на Агенцията пред обществото. Развити са също така и механизми за комуникация с външния свят, и за подобряване на информираността на потребителите на кадастрална информация, и на обществото като цяло. Стратегията ще се реализира с помощта на три модела разяснителни кампании, в зависимост от  съответната целева група:

  • “Обща” разяснителна кампания, насочена към обществото като цяло;
  • Разяснителна кампания в райони в процедура по създаване на кадастрална карта и регистри;
  • Разяснителна кампания в райони с влязла в сила кадастрална карта и регистри.

За нашите клиенти това означава: по-висока информираност относно дейностите, които АГКК извършва за обществото; по-добра информация за предоставяните услуги с тяхното предназначение, цени и срокове.