3. Унифициране работата на СГКК.

Версия за печатВерсия за печат

Съществена причина за липса на единен стандарт в работата на СГКК са пропуски в нормативната уредба, които водят до необходимост от тълкуване на правилата и процесите от началниците на службите.
В определени случаи се наблюдава и липса на синхрон между различни специални закони, които регламентират вещно - правната материя. Липсата на такъв синхрон е също причина за различия в тълкуванията и прилагането на правилата в отделните служби.
За решаването на проблема с разликите в стандартите на работа е небходимо да се работи в няколко насоки:

  • проучване и анализ на предложенията на клиентите на кадастрална информация и на правоспособните лица за подобряване на работата на СГКК, и уеднаквяване на практиките на работа;
  • създаване на работна група в АГКК за дискутиране на възникнали проблеми в работата на СГКК и решаването им;
  • подготовка на проекти за изменение на нормативната уредба;
  • засилена работа на звеното по контрол по проверки на място за изпълнението на процедурите и коректността на служителите на СГКК.

С цел въвеждане на стандарт в обслужването на клиентите на АГКК ще бъдат в най – голяма степен унифицирани визията на работните места, където се предоставят услуги (достъпност, оформление, информационни табла и др.) и работния процес (работно време; разделяне на процесите по приемане на заявления и предоставяне на готови услуги и др.)
За нашите клиенти това означава: услугите ще бъдат предоставяни с еднакво качество и по еднакъв начин, независимо откъде се получават.