2. Подобряване на качеството на ККР.

Версия за печатВерсия за печат

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават при условия за максимално използване на съществуващите карта на възстановената собственост (създадена по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за собствеността на горите и земите от горския фонд) и на действащите кадастрални планове на населените места (одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър и Закон за териториално и селищно устройство).
Част от проблемите, които се появяват днес в кадастралната карта, са съществували и преди откриване на процедурите по създаване на ККР.
В процеса на създаване на кадастралната карта, данните за правото на собственост и за другите вещни права, събрани от определените в ЗКИР източници, трябва да се уточняват въз основа на предоставени от службите по вписванията предварителни имотни партиди. Липсата на предварителните имотни партиди е условие за наличие на неточности при регистрацията на вещните права върху имотите в кадастралния регистър на недвижимите имоти.
За преодоляване на проблемите се предвижда:
- да бъдат извършени изменения в ЗКИР и подзаконовите актове за неговото прилагане – относно оптимизиране на процедурата по създаване и приемане на ККР; увеличаване на възможностите за контрол на изходните данни и при приемане на ККР; прецизиране на връзката и обмена на данни с други ведомства, които съхраняват и поддържат бази данни, които са част от съдържанието на кадастралните регистри; ЗУТ – относно уеднаквяване на видовете територии по трайно предназначение, ограничаване на влиянието на регулацията, която не създава права върху кадастъра и др.; ЗСПЗЗ – отстраняване на явната фактическа грешка, констатирана при създаване на ККР и др.;
- да се анализират различните случаи на грешки в графиката на кадастралната карта - грешките и проблемите да се типизират, и да се предложи решение, за да се започне систематично, по приоритети, подобряване на качеството на КК;
- да се прецизират техническите задания, с които се възлагат дейности по кадастъра.
За нашите клиенти това означава: верни и актуални кадастрална карта и кадастрални регистри.