2. Разширяване на базата данни.

Версия за печатВерсия за печат

В петгодишен хоризонт Агенцията планира да разширява своята база данни, като основните усилия ще са насочени към увеличаване покритието на страната с ККР, изработване на ортофото планове на черноморското крайбрежие, както и оцифряване на наличните архивни планове в Геокартфонда. Изпълнението на тези дейности ще зависи изключително от наличността от финансови и човешки ресурси, като в продължение на периода 100% от наличните данни предстои да бъдат достъпни в Интернет.