1. Налични данни.

Версия за печатВерсия за печат

Към 31.12.2009г.  АГКК разполага със следната информация:

  • ККР за 4.9 млн. имота (14.23% от територията на страната е с влязла в сила ККР);
  • Оцифрени кадастрални планове за 1/3 от населените места в страната.

Също така в Агенцията се съхраняват и едромащабни топографски карти, данни за държавната геодезическа и нивелачна мрежа, ортофото планове, както и различни архивни планове и материали.