2. Настояща ситуация.

Версия за печатВерсия за печат

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е създадена през 2000 година, като през първите години от нейното развитие фокуса в нейната работа беше насочен основно върху разширяване покритието на страната с кадастрална карта  и кадастрални регистри (ККР) и засилване на институционалния и капацитет. В резултат на тези дейности към 31.12.2009 година основните показатели са както следва:

  • Покритие с ККР – 14.23% от територията на страната е с влязла в сила ККР, което представлява и 4.9 милиона имота;
  • Извършени услуги 2009 година – 1 763 007 броя (46% увеличение спрямо 2008г.);

Наличната в АГКК информация се предоставя на обществото чрез:

  • 373 щатни служители средногодишно за 2009г. (със 7 повече от 2008г.);
  • 28 регионални СГКК;
  • 34 изнесени работни места (с 11 повече от 2008г.);
  • Информационна система на кадастъра и имотния регистър ИКАР (национално внедряване през 2009г.)