Главен секретар

Версия за печатВерсия за печат

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА


 

Административното ръководство на администрацията на Агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.

Главният секретар:
1. осигурява организационно връзката между изпълнителния директор на Агенцията и административните звена, както и между административните звена;
2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на Агенцията;
3. осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи;
4. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на Агенцията;
5. осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция (документация);
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Агенцията;
7. организира изготвянето на длъжностното разписание на Агенцията.
При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от служител на ръководна длъжност, определен с писмена заповед на изпълнителния директор.