Премини към основното съдържание

Главен секретар

КРАСИМИР ГЕБРЕВ

Тел.: 818 83 10


Чл. 7. (1) Административното ръководство на администрацията на агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. (нова - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) осигурява организационно връзката между изпълнителния директор на агенцията и административните звена, както и между административните звена;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) създава условия за нормална и ефективна работа на звената на агенцията;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция (документация);
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен с писмена заповед на изпълнителния директор служител на ръководна длъжност.

slogan bg