В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: