В ДВ бр. 62 от 06.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: