В ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: