В ДВ бр. 7 от 22.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: