В ДВ, бр. 93 от 09.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: