В ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: