В ДВ, бр. 69 от 21.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва: