Skip to main content

РАЙОН „МЛАДОСТ“ – Столична община

Сканирана заповед

З А П О В Е Д 

№ РД-13-211/ 09.08.2018 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РМЛ18-ДИ05-163 от 23.07.2018 г. на кмета на Район „Младост“ – Столична община (СО), наш рег. № 09-3/27.07.2018 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Район „Младост“ - СО: 

            Инж. Радослав Енюв Ангелов – гл. експерт в УТК,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-86 от  06.08. 2018 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Район „Младост“ - СО, на територията на Район „Младост“, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Район „Младост“ - СО, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК - София и  Район „Младост“ - СО.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

 

                                                                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТОРОВА

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Района приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Района, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територия на район „Младост“ – СО. 

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Района, определени от кмета на Района.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg