ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-221_1-11.02.2020 г.

 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № РД-02-16-6695 от 28.01.2020 г. на кмета на община Павликени, област Велико Търново (наш № 09-2/29/ от 28.01.2020 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-221 от 05.12.2019 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Маруся Стефанова Иванова – специалист строителство, дирекция УТС“, се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:

 

            Бистра Тодорова Василева – началник отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ (ОССД);

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Павликени, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Велико Търново и Община Павликени.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.                 

                                                          

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                             

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

№ РД-13-221-05.12.2019 г.

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № УТС-02-04-7439 от 07.11.2019 г. на кмета на община Павликени, област Велико Търново (наш № 09-3/104/ от 11.11.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Павликени, област Велико Търново: 

            Стела Петрова Личева – ст. експерт общинска собственост, отдел ОССД;

            Емил Кирилов Иванов -  ст. експерт строителство, дирекция УТС;

            Маруся Стефанова Иванова – специалист строителство, дирекция УТС;

            която да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-146-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Павликени, на територията на община Павликени – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Павликени, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Велико Търново и Община Павликени.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                      

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.