ОБЩИНА ДУПНИЦА, област Кюстендил

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д

 

№  РД-13-164(1)-08.05.2020  г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 42-01-101 от 16.04.2020 г. на кмета на община Дупница, област Кюстендил (наш рег. № 09-2 (90) от 24.04.2020 г.

Д О П Ъ Л В А М

Заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-13-164 от 30.08.2019 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 се добавят още 6/шест/ оправомощени лица, а именно:

            Галина Иванова Тренчева-Николова – Началник отдел „ТД и УОА“, служебен телефон 0879523503, имейл: gtrencheva@dupnitsa.bg;         

            Марин Георгиев Михалков – Гл. експ. „Мрежа и софтуер“, служебен телефон 0879523599, имейл: m.mihalkov@dupnitsa.bg;

            Ина Георгиева Гърнева – Ст. специалист „ОС и ОЖ“, служебен телефон 0879523574, имейл: igarneva@dupnitsa.bg;

            Мариана Николова Крумова – Гл. експерт „ОС и АП“, служебен телефон 0879523513, имейл: mnkrumova@dupnitsa.bg;

            Мая Иванова Караджова – Ст. експерт „ОС и ОЖ“, служебен телефон 0701/5-92-24, имейл: mdimitrova@dupnitsa.bg;

            Евелина Андреева Табакова – Ст. специалист „ОС и АП“, служебен телефон 0701/5-92-24, имейл: etabakova@dupnitsa.bg;  

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Дупница, на началника на СГКК – Кюстендил, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кюстендил и Община Дупница.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кюстендил.

 

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА


З А П О В Е Д 

№ РД-13-164-30.08.2019 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 42-01-137(1) от 30.07.2019 г. на кмета на община Дупница, област Кюстендил (наш рег. № 10-10-8 (9) от 01.08.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Дупница, област Кюстендил: 

            Ива Николова Иванова – технически сътрудник,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-113-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Дупница, на територията на община Дупница – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кюстендил.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Дупница, на началника на СГКК Кюстендил, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

 

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК Кюстендил и  Община Дупница.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Кюстендил.

                                               

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.