ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, област Монтана

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д 

 

№РД-13-177_3-04.06.2020 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №  АПИО-46-06-2 от 28.05.2020 г. на кмета на община Берковица (наш рег. № 09-2(111) от 01.06.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ   

 

            Моя Заповед № РД-13-177 от 11.09.2019 г., изменена и допълнена със Заповеди №№ РД-13-177(1) от 04.10.2019 г. и РД-13-177(2) от 04.02.2020 г.,, както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Иванка Томова Иванова - Николова, на длъжност гл. специалист Строителство се заменят с думите „Трайка Георгиева Танчева – гл. специалист Незаконно строителство“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Иванка Томова Иванова - Николова и се осигури достъп с необходимите права на Трайка Георгиева Танчева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Трайка Георгиева Танчева, на кмета на Община Берковица, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Монтана и  Община Берковица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана.

                                                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д

 

 

№  РД-13-177-2-4.02.2020 г.

 

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № Г30С-24-00-44 (6) от 22.01.2020 г. на кмета на община Берковица, област Монтана (наш № 09-2 (27) от 27.01.2020 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-177 от 11.09.2019 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Иванка Томова Иванова-Николова – гл. специалист „Строителство“, се добавя още едно лице, а именно:

            Камелия Бойкова Каменова-Николова - гл. експерт „Транспорт, земеделие и гори“.

                    Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Берковица, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Монтана и Община Берковица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана.

                                                                                                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                         

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-177_1-04.10.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РК-24-00-50 (6) от 13.09.2019 г. на кмета на община Берковица, област Монтана (наш № 09-4 (162) от 18.09.2019 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-177 от 11.09.2019 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Катя Петрова Илинова гл. специалист „Кадастър“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Иванка Томова Иванова-Николова – гл. специалист „Строителство“.

 

             Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Берковица, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Монтана и Община Берковица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана.

                                                                                           

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                             

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 


З А П О В Е Д 

№ РД-13-177-11.09.2019 г.  

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РК-24-00-50 (4) от 02.09.2019 г. на кмета на Община Берковица, област Монтана (наш рег. № 09-4 153) от 09.09.2019 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Берковица, област Монтана: 

            Инж. Иван Георгиев Георгиев – гл. специалист „Административно обслужване чрез информационната система на кадастъра“ и

            Катя Петрова Илинова – гл. специалист „Кадастър“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-119-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Берковица, на територията на община Берковица – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Монтана.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Берковица, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Монтана и Община Берковица.

 

             Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана

                       

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА


Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

            3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.