Уведомления

 • Изходящ № 24-18062-30.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА СТЕФАН ИВАНОВ ЯНЕВ
  Publish from: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-472915-28.11.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5621-24.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-18218-31.07.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  ИНА НИКОЛОВА ДОЙНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ШУЛЦЕ
  Publish from: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18-а, ал. 10 от АПК и чл. 56, ал. 9  и чл. 69, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта,  Ви уведомяваме че след представен акт по реда на чл. 86, ал. 1 от ЗКИР по заявление рег. № 01-202736-21.05.2020г.

 • Изх. No 24-18073-30.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2020
  То: 
  ГРИГОР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
  publish from 7: 
  София - град

           На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-154979-08.04.2020 г.

 • Изходящ № 24-18226-31.07.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  КРАСИМИРА КРУМОВА ШКУМБОВА
  Publish from: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-160214-10.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5213-16.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-18179-31.07.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2020
  То: 
  СТЕФКО ЙОРДАНОВ БОЯДЖИЕВ
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-143495-25.03.2020г. от „СОФАРМА“ АД чрез пълномощник СТЕЛА ПЕНЕВА КОЛЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.203.523.2 и самостоятелни обекти с идентификатори 68134.203.523.2.1, 68134.203.523.2.6, 68134.203.523.2.7 и 68134.203.523.2.8, находящи се в гр.

 • Изходящ № 24-18098-30.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2020
  То: 
  ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
  publish from 7: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 18а, ал. 10  от АПК с настоящето Ви  уведомяваме, че във връзка с влязло в сила решение на Административен съд София-град и по повод на постъпила жалба вх. № 94-21396/26.04.2012г. е издадена заповед за одобрение на КККР на с. Панчарено, район Панчарево, № 18-8773-10.11.2015г., засягаща имоти с идентификатори 55419.6707.2504 и 55419.6707.2995.

  На основание чл. 49, ал. 2 от ЗКИР настоящата заповед не подлежи на обжалване.

 • Изходящ № 24-15216 - 02.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  Метин Алиосман Юмер община Кърджали, с.Срединка, ул. "Първа" №16 До: Кмета на с.Срединка, община Кърджали До: Кмета на община Кърджали; До: Ахмед Шефкедов Халилов Община Кърджали, с. Срединка До: Джелал Рамадан Аптикадир Община Кърджали, с. Срединка До: Алиосман Юмер Али Община Кърджали, с. Срединка До: Али Емурлов Община Кърджали, с. Срединка До: Шевкет Халилов Община Кърджали, с. Срединка До: Нефим Мехмедали Али Община Кърджали, с. Срединка До: Джамийско настоятелство, гр.Кърджали
  Publish from: 
  Кърджали

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИНЕ / ГОСПОЖО,

   

 • Изходящ № 24-18286-03.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  Г-Н ВАЛЕНТИН МИТЕВ ПЕТРОВ гр. Смолян, ул. Чан №1 вх.А ет.4 ап.7
  Publish from: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,