Уведомления

 • Изх. № 24-14579-26.06.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  ПОЛЕТ КИРИЛОВА ЗАХАРИЕВА АТАНАС БЛАГОЕВ КОЗАРЕВ
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-566289-11.12.2019г. от ИВА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.801.564 и 68134.801.565 адрес: гр. София, район „Изгрев“, Столична община.

 • Изходящ № 24-14584-26.06.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА ВЕНЕТКА КОСТАДИНОВА МИТОВА АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МУТАФЧИЙСКА БОРИС КИРИЛОВ БОНЕВ НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-543062-28.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2537-09.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-14620-26.06.2020 г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  ИВОН ДИМИТРОВА ГРЕБЕНАРОВА – ЧОЛАКОВ РАДОСТИНА АНТОНОВА ГРЕБЕНАРОВА
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-74997-12.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5651-24.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-14791-29.06.2020 г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-416889-16.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4829-09.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. №24-14949-30.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  Г-Н СТАНИСЛАВ КОЛЕВ КОЛЕВ гр. София, ж.к.Илинден №134, вх.Г, ет.8, ап.92
  publish from 7: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №01-162661-16.04.2020 г. от г-жа Елица Василева Пелтекова е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на град Златоград община Златоград, област Смолян.

 • изх. №24-14847-29.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  То: 
  н-ци на Таня Делева Стоянова
  Publish from: 
  Хасково

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 1, т.1, от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 56 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-247034-16.06.2020г. в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), относно поземлен имот с идентификатор 22561.115.41, находящ се в землището на с. Долно Белево, общ. Димитровград.

 • Изходящ № 24-15017-30.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОДУРОВА
  publish from 7: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.18а, ал.10 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-87507 / 18.02.2020г. подадено от ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА, на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр.

 • Изх. № 24-12151-02.06.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  АЙШЕ АМДИ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „РАДЕЦКИ“ №13 ЕТ.2 СЕБАЙДИН АМДИ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „РАДЕЦКИ“ №13 ЕТ.2
  publish from 7: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-205098-22.05.2020г. от Наталия Цветкова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 73626.506.156.2, адрес гр. Търговище, ул. „Радецки“ №13.