Уведомления

 • Изх. № 24-15054-01.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  То: 
  РОСЕН ИВАНОВ КАЛПАЧКИ
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Стойчо Калпачки заявление с рег. № 01-158837-13.04.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-88364-09.04.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-14923-30.06.2020 г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  То: 
  ВИКТОР КИРИЛОВ ГАЦЕВ
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-56878-03.02.2020 г.

 • Изх. № 24-12662-08.06.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  То: 
  СИЙКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА ДО: ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ ДИНОВ ДО: ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДИНОВ ДО: МИЛЕН ВАСИЛЕВ ДИНОВ ДО: МИНКА ДИНЕВА СТОЯНОВА ДО: ВАСИЛКА МИНЧЕВА ПЕНЕВА ДО: МАЛАМКА ДОБРЕВА ПОПОВА ДО: ДИНКО ДОБРЕВ ПЕНЕВ
  publish from 7: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-80190-14.02.2020г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-38344-10.02.2020г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечкарево за недвижим имот с идентификатор 47980.14.32, одобрена със заповед № РД-18-57/18.09.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изходящ № 24-14889-30.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  То: 
  АНАТОЛИ БОГОМИЛОВ ПЕНЕВ
  Publish from: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-145764-30.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5846-29.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 20-41284-30.06.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.660.575.1 с административен адрес гр. Шумен, ул. Димчо Попон № 16
  publish from 7: 
  Шумен

  На основание чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 70, ал. 1, изр. първо от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за ССПКККР, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-272059-29.06.2020 г., СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, нанасяне на самостоятелен обект с идентификатор 83510.660.575.1.6 в сграда с идентификатор 83510.660.575.1 с администативен адрес ул. Димчо Попов № 16  гр. Шумен за които Вие се явявате заинтересовано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКИР.

 • Изходящ № 01-191576/30.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  То: 
  Рангел Панчев Димитров
  Publish from: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7/ от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-191576-14.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4545-29.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-14815-29.06.2020 г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  ГАЛЯ ИВАНОВА БОЖИЛОВА ДО АЛЕКСАНДЪР ПЕТЬОВ БОЖИЛОВ ДО РЕНЕТА НИКОЛОВА КОСТОВА
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-462142-14.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2529-09.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-14580-26.06.2020 г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  То: 
  ЗЛАТКО ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-204806-10.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4255-19.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.