Уведомления

 • Изходящ № 24-14730-29.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  То: 
  Елизабет Василева Панова-Вълчева Огнян Григоров Вълчев 3700, гр. Видин, ул. „Ген. Гурко“ 7а
  Publish from: 
  Видин

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 53, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-208846/26.05.2020 г. е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ на гр.Видин за имот с идентификатор 10971.501.58, с адрес ул.“Ген. Гурко“ №7 и имот с идентификатор 10971.501.59  с адрес ул.“Ген. Гурко“ №7а, гр.Видин. Изменението се изразява във вписване на лицето Орлин Данчев Иванов с ½ ид.ч. в имот 10971.501.58 и ½ ид.ч.

 • Изх. № 24-14719-29.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  То: 
  н-ците ГАВРИЛ ЛАЗАРОВ ТАНЮРКОВ - ЗЛАТКО АСЕНОВ ЗЛАТКОВ гр. София, ж.к. „Западен парк“ № 87, вх. В, ет. 4, ап. 15 - АСЕНКА БОРИСОВА АСЕНОВА гр. София, ж.к. „Младост 2“ № 203, вх. 2, ет. 3, ап. 29 - АСЕНЧО ГАВРИЛОВ АСЕНОВ гр. София, ул. „Енос“ № 19, ет. 2, ап. 8 - ДРАГИНКА ЦВЕТКОВА ВЕЛКОВА и АНКА МИТОВА ТАЧЕВА Гр. Видин, ул. „Тунджа“ № 18А
  Publish from: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам ПОВТОРНО, че по повод постъпило заявление рег. № 01-19365-15.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3967-05.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-14926-30.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  То: 
  „ШАТО МАРКОВО“ ООД ДО АДВ. МАРИЯ ПЕТКОВА АРГИЛАШКА
  Publish from: 
  Пловдив

  ОТНОСНО: Заявление вх. №01-133955-13.03.2020 г. за регистрация на нотариален акт след скица-проект

   

  Във връзка със заявление вх. №01-133955-13.03.2020 г. в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и представен нотариален акт, Ви уведомяваме следното:

  -        Съгласно чл.52, ал.2 от ЗКИР изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), при издадена скица-проект, се извършва след постъпването на данни от вписан акт;

 • Изходящ № 20-41576-01.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  То: 
  НЕЙКА ДЖАГАРОВА, ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ, РУМЯНА СТЕФАНОВА, БИСТРА СТЕФАНОВА
  publish from 7: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

 • Изх. № 24-15025-01.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  То: 
  ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ПИЛИЩАРСКА НАДКА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА СОНЯ ИВАНОВА ТРИФОНОВА
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Костадин Трифонов заявление с рег. № 01-150126-03.04.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-83548-30.03.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Попови Ливади, общ. Гоце Делчев , одобрени със Заповед РД-18-234/09.04.2019г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-15026-01.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  То: 
  СТОЯН КИРИЛОВ ТИЛОЕВ АНТОАНЕТА БОРИСОВА АРСЕНОВА БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ЦАНЕВА – АНГЕЛОВА АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЛОРА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА ГЕРГАНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-446862-04.10.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Илия Геров и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-260724-23.10.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Попови ливади, общ. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-234/09.04.2019г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-15028-01.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  То: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.142.4, 65334.300.142.5, 65334.300.142.6, 65334.300.142.7, 65334.300.142.8, 65334.142.9, 65334.300.142.10 И 65334.300.142.11 ДО СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.21 И 65334.300.4416
  Publish from: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.   № 01-327768-23.07.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5619-23.06.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сандански, общ.

 • Изх. № 24-15033-01.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  То: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.623.269
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Васил Стоянов с пълномощник Адв. Елеонора Атанасова заявление с рег. № 01-163574-21.04.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-76285-18.03.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ.Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.